วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)
เพชรบูรณ์ เมืองแห่งความปลอดภัย ของคนอยู่และผู้มาเยือน

พันธกิจ (Mission)
1.ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการ
แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ
2.รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
3.ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
4.อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
5.ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
6.ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม

ค่านิยมหลักขององค์กร
“สามารถ สุจริต สากล”