ประวัติความเป็นมา

ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

เดิมตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ มีโครงสร้างเป็น กองกำกับการ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2486 โดยมี พ.ต.ต.หลวงภักดี รณชิต (นคร) เป็นผู้กำกับการฯ คนแรก และตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วน ราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 15 ) พ.ศ. 2532 กำหนดแบ่ง ตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบูรณ์ ออกเป็นหลายเขตได้แก่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงเปลี่ยน ชื่อเรียกเป็น ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ ตำรวจ ภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1 และ ตำรวจ ภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 2

ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ ประมาณ 1 กม.


ต่อมาได้พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วน ราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22 ) พ.ศ. 2536 ปรับปรุงโครงสร้างกรมตำรวจใหม่ เป็นผลให้ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 2 ยุบเลิกไปใช้ชื่อว่า ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ รับผิดชอบ ทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ วันที่ 23 มกราคม 2537 เป็นต้นมาปัจจุบัน ที่ทำการตั้งอยู่ที่ ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์